ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 รายชื่อหน่วยงานสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 รายชื่อโรงเรียนคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพ.สธ. จังหวัดปทุมธานี และแผนแม่บทระยะ 5 ปี คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-จ.ปทุมธานี) วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน 3 ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 1634 / 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพ.สธ. - จ.ปทุมธานี และแผนแม่บทระยะ 5 ปีคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ประกาศที่ อพ.สธ. 25/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 แนวทางการสนองพระราชาดำริของ อบต.คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ายชื่อโรงเรียนสมาชิก จังหวัดปทุมธานีคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2557
ผู้ประกาศ สำนักงานจังหวัด