ร้องเรียน ร้องทุกข์ || ค้นหาผลการร้องเรียน || สรุปผลดำเนินงาน
   

ถ้าคุณมีทุกข์ ! เพราะ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ทุจริต-ประพฤติมิชอบ-ไม่บริการประชาชน
รู้เบาะแสยาเสพติด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ได้ที่ "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี"

 
        กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรม" ทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ วันที่1 เมษายน 2537 คำว่า "ดำรง" มาจากพระนามของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนบดีจังหวัดปทุมธานีคำว่า ธรรม" หมายความถึงสิ่งที่ดีงาม ชอบธรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ดังนั้น "ศูนย์ดำรงธรรม" จึงหมายถึงศูนย์กลางที่ธำรงความดีงาม ความชอบธรรม ความเป็นธรรม และความยุติธรรม ามแนวทางการปฏิบัติราชการของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
        ดังนั้นหากคุณมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐ รวมตลอดถึง จากการปฏิบัติงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และจากเจ้าหน้าที่-ข้าราชการ-พนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี
 
คุณสามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" จังหวัดปทุมธานีได้ดังนี้
  มาร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" สำนักงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
    ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (+66) 0 2581 3886, 0 2581 6038

 

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดปทุมธานี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

http://www.smecredit.net