1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
22 ก.ย. 2564-22 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณงาน 4 แห่ง โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3178 ตอนควบคุม 0100 ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันอก ที่ กม.3+099 , กม.4+672 , กม.11+510 และ กม.12+338 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 918,615
16 ก.ย. 2564-16 ก.ย. 2564 () ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม งาน สำหรับการประกวดราคาซื้อทราย ถม ลูกรัง หินคลุก จำนวน ๓ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๖ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - บ้าน แหลมฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
16 ก.ย. 2564-16 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจัดซื้อ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ไฟล์ประกาศ 1,025,000
14 ก.ย. 2564-14 ก.ย. 2564 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ปริมาณงาน ๑ แห่ง โครงการ งานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอนที่ ๑ ที่ กม. ๑๒๕+๑๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
14 ก.ย. 2564-14 ก.ย. 2564 () ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ปริมาณงาน ๔ แห่ง โครงการ งานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข ๓๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่ง ตะวันออก ที่ กม.๓+๐๙๙, กม. ๔+๖๗๒, กม.๑๑+๕๑๐ และ กม. ๑๒+๓๓๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
14 ก.ย. 2564-14 ก.ย. 2564 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ฉบับ ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
9 ก.ย. 2564-9 ก.ย. 2564 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมพื้นสะพาน ปริมาณ 1 แห่ง โครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพานทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ที่ กม.3+551 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
10 ก.ย. 2564-10 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม งาน สำหรับการประกวดราคาซื้อทราย ถม ลูกรัง หินคลุก จำนวน ๓ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๖ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - บ้าน แหลมฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 503,330
10 ก.ย. 2564-10 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม งาน สำหรับการประกวดราคาซื้อทราย ถม ลูกรัง หินคลุก จำนวน ๓ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองฉาง - ทัพ ทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 580,893
10 ก.ย. 2564-10 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม งาน สำหรับการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ปริมาณงาน ๔ แห่ง โครงการ งานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข ๓๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองฉาง - ทัพทัน ที่กม. ๒+๐๑๒, กม.๓+๒๑๙, กม.๑๐+๓๙๓. ๓๔๐ และ กม.๒๑+๔๓๕.๐๙๗ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ไฟล์ประกาศ 949,092
10 ก.ย. 2564-10 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม งาน สำหรับการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ปริมาณงาน ๔ แห่ง โครงการ งานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข ๓๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่ง ตะวันออก ที่ กม.๓+๐๙๙, กม. ๔+๖๗๒, กม.๑๑+๕๑๐ และ กม. ๑๒+๓๓๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 918,615
10 ก.ย. 2564-10 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม งาน สำหรับการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ปริมาณงาน ๑ แห่ง โครงการ งานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอนที่ ๑ ที่ กม. ๑๒๕+๑๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,196,670
7 ก.ย. 2564-7 ก.ย. 2564 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ฉบับ ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
7 ก.ย. 2564-7 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมพื้นสะพาน ปริมาณ 1 แห่ง โครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพานทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ที่ กม.3+551 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 5,406,136
3 ก.ย. 2564-3 ก.ย. 2564 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณ 1 แห่ง โครงการงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ที่ กม.147+253 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
3 ก.ย. 2564-3 ก.ย. 2564 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทรายถม ลูกรัง หินคลุก จำนวน 3 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
3 ก.ย. 2564-3 ก.ย. 2564 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณ 1 แห่ง โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
6 ก.ย. 2564-6 ก.ย. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณ 1 แห่ง โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนควบคุม 0100 ตอน เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านลาด ที่กม.5+602 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ไฟล์ประกาศ 3,374,609
1 ก.ย. 2564-1 ก.ย. 2564 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (P64090001279) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
1 ก.ย. 2564-1 ก.ย. 2564 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (64090001269) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ