1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
21 ก.พ. 2563-26 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 2) บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้ว หมู่ 2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 16,004,269
21 ก.พ. 2563-26 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 20,002,290
25 ก.พ. 2563-25 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ไฟล์ประกาศ 40,000,000
13 ก.พ. 2563-20 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
7 ก.พ. 2563-14 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63020011510) ไฟล์ประกาศ 2,523,400
7 ก.พ. 2563-14 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63020011482) ไฟล์ประกาศ 5,689,200
11 ก.พ. 2563-11 ก.พ. 2563 () ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดินถมลูกรังและหินคลุก จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
11 ก.พ. 2563-11 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นพิ้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด 0.35*0.05 เมตร จำนวน 2300 ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนาราย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
7 ก.พ. 2563-11 ก.พ. 2563 (E-Auction) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
7 ก.พ. 2563-7 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
7 ก.พ. 2563-7 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพานและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
6 ก.พ. 2563-6 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อดินถม ลูกรัง และหินคลุก จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,184,600
5 ก.พ. 2563-5 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวัดชินวราราม หมู่ 2 ไฟล์ประกาศ 770,000
3 ก.พ. 2563-3 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด 0.35*0.05 เมตร จำนวน 2300 ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 855,600
3 ก.พ. 2563-3 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด 0.35*0.05 เมตร จำนวน 2300 ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 855,600
3 ก.พ. 2563-3 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด-ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 770,886
3 ก.พ. 2563-3 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 553,000
3 ก.พ. 2563-3 ก.พ. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล.ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,612,506
23 ม.ค. 2563-30 ม.ค. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อดินถม ลูกรัง และหินคลุก จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,184,600
22 ม.ค. 2563-29 ม.ค. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63010044641) ไฟล์ประกาศ 2,184,600