ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
คำสั่งเลขที่ 11600/2565เว็บอ้างอิง
ปรับปรุงคำสั่งเลขที่ 14204/2565เว็บอ้างอิง
ร่วมเล่มคำสั่งล่าสุด คำสั่งที่ 394/2566เว็บอ้างอิง
ณ วันที่ 2 ม.ค. 2566
ผู้ประกาศ สำนักงานจังหวัด