ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด
 หนังแจ้งส่วราชการสังกัดส่วนกลาง อำเภอ และะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 หนัังสือแจ้งส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 20 มี.ค. 2563