ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี (กรอ.จ.ปท.)
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี (กรอ.จ.ปท.)
 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 285/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธาานี เพิ่มเติมคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 286/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานีคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี (กรอ.จ.ปท.) ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 รายงานการประชุม กรอ.จ.ปท. ครั้งที่ 1/2557คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 กำหนดการ การประชุม กรอ.จ.ปท. ครั้งที่ 2/2557คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
  รายงานการประชุม กรอ.จ.ปท. ครั้งที่ 2/2557คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ระเบียบวาระการประชุม กรอ.จ.ปท ครั้งที่ 3/2557คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 คำสั่งแต่งตั้ง กรอ.จ.ปท. เพิ่มเติมคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 คำสั่งแต่งตั้ง กรอ.จ.ปท. เพิ่มเติม (คำสั่งที่ 422/2557)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 รายงานการประชุม กรอ.จปท. ครั้งที่ 3/2557 คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ระเบียบวาระการประชุม กรอ.จปท. ครั้งที่ 4/2557 คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 3 มิ.ย. 2557