01 02 03 04  แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 4 หน้า 
 
1 10 เม.ย. 2561 รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
2 15 ธ.ค. 2560 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 30 มี.ค. 2560 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ (พ.ศ.2560-2564)
4 30 มี.ค. 2560 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2560
5 31 ม.ค. 2560 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปทุมธานี
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 279/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
6 27 ม.ค. 2560 คู่มือการสร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบปก
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสาร "ผลประโยชน์ทับซ้อน"
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบประกาศจังหวัดปทุมธานีฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบประกาศสำนักงานจังหวัดปทุมธานีฯ
7 24 ม.ค. 2560 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 29 ก.ค. 2558 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 29 ก.ค. 2558 การป้องกันผลประโยชน์ทับ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 29 ก.ค. 2558 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
  01 02 03 04  แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 4 หน้า