01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 13 หน้า 
 
12 มี.ค. 2561 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคู่มือ
22 ก.พ. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายชื่อส่่วนราชการที่จัดทำฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม+แบบรายงานฯ
14 ก.พ. 2561 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบกำหนดการประชุมวันจันทร์ที่ 19 กพ. 61
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคู่มือไทยนิยม
7 ก.พ. 2561 เอกสารการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และผู้ตรวจราชการกระทรวง  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
29 ม.ค. 2561 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
18 ม.ค. 2561 แจ้งดำเนินการปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือนำส่ง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม
9 ม.ค. 2561 แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (จังหวัด) 2561 และแบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External (จังหวัด)  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบกรอกข้อมูลฯ
13 พ.ย. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 จังหวัดปทุมธานี   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบรายงาน
19 ก.ค. 2560 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ
25 ส.ค. 2559 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560