01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 13 หน้า 
 
18 ม.ค. 2561 แจ้งดำเนินการปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือนำส่ง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม
9 ม.ค. 2561 แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (จังหวัด) 2561 และแบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External (จังหวัด) ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบกรอกข้อมูลฯ
13 พ.ย. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 จังหวัดปทุมธานี   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบรายงาน
19 ก.ค. 2560 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ
25 ส.ค. 2559 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 ส.ค. 2559 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ1.กำหนดการตรวจราชการ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ9.สรุปคำชี้แจง รอบ2-59 เขต 1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ7.ประเด็นการตรวจขยะ ปี 59 เขต ๑ รอบ ปทุม (2)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ8.ประเด็นคำถาม มาตรา 34 -ปทุมธานี (ใหม่)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ6.ประเด็นการตรวจขยะ ปี 59 เขต ๑ รอบ ปทุม (1)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ5.ประเด็นกระต้นเศรษฐกิจ เขต 1 ปทุม รอบ 2ปี 59
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ2.กำหนดการเขต 1 รอบ 2-59
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ3.ชื่อกระทรวง รอบ ๒ ปี ๒๕๕๙
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ4.ตาราง ก-จ ปี 59
25 เม.ย. 2559 ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสรุปแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
20 เม.ย. 2559 คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบตัวอย่างรายงาน รอบ 6 เดือน
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบประเมิน
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
19 เม.ย. 2559 บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี (ฉบับแก้ไขเดือนเมษายน 2559)  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
21 มี.ค. 2559 เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบpowerpoint นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบpowerpoint หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บอ้างอิง๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี
เว็บอ้างอิงFollow the father