01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 14 หน้า 
 
30 ม.ค. 2562 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
30 พ.ย. 2561 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
30 พ.ย. 2561 รายชื่อปั่นอุ่นใอรัก  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
30 ต.ค. 2561 แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565)   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
30 ต.ค. 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกงบรายจ่าย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบบัญชีกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ
30 ต.ค. 2561 แผนงานโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากกระทรวง กรม (จังหวัดชี้เป้า)   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบสรุปแผนงานโครงการ จ.3.1./แบโครงการโดยย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
16 ต.ค. 2561 บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 ก.ย. 2561 แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบ จ.๑/ กจ.1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มการจัดทำแผน
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัดกลุ่มจังหวัด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
4 ก.ค. 2561 การจัดทำคำชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มที่ 1 งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มที่ 2 งบฝึกอบรม สัมมนาฯ
31 พ.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด