01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 16 หน้า 
 
9 ก.ย. 2564 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570
2 ส.ค. 2564 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
22 เม.ย. 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่ ปท 0017.2 / ว 5914 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่ ปท 0017.2 / ว 6592 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสาร PPT ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุมธานี 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี)
26 ต.ค. 2563 ปรับปรุงโครงการปีงบ64  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
20 ต.ค. 2563 บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
28 ก.ย. 2563 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัดปี64  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
1 ก.ย. 2563 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัดปี63  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 ก.ค. 2563 เอกสารประกอบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 4  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบการสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ โดย นางธีรีสา มัทวพันธุ์
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐ โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย
9 มิ.ย. 2563 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบตัวอย่างข้อเสนอโครงการ_กลุ่ม3
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบนำเสนอ-ชี้แจงจัดทำข้อเสนอโครงการฟื้นฟู ปรับ 09062563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
1 มิ.ย. 2563 ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 1  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม