01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 17 หน้า 
 
9 พ.ค. 2565 แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566-2570 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบประกาศจังหวัด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแผนพัฒนาจังหวัด5ปี
8 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์ม การจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม ข้อเสนอระดับโครงการย่อย (F2)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม รายงานการประเมินความเสี่ยงฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม รายละเอียดค่าใช้จ่าย สงป
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ
3 ธ.ค. 2564 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
9 ก.ย. 2564 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570
2 ส.ค. 2564 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
22 เม.ย. 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่ ปท 0017.2 / ว 5914 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่ ปท 0017.2 / ว 6592 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสาร PPT ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุมธานี 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี)
26 ต.ค. 2563 ปรับปรุงโครงการปีงบ64  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
20 ต.ค. 2563 บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
28 ก.ย. 2563 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัดปี64  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
1 ก.ย. 2563 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัดปี63  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด