01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 14 หน้า 
 
16 ต.ค. 2561 บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 ก.ย. 2561 แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบ จ.๑/ กจ.1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มการจัดทำแผน
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัดกลุ่มจังหวัด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
4 ก.ค. 2561 การจัดทำคำชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มที่ 1 งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มที่ 2 งบฝึกอบรม สัมมนาฯ
31 พ.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
18 เม.ย. 2561 คู่มือระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคู่มือ
12 มี.ค. 2561 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคู่มือ
22 ก.พ. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายชื่อส่่วนราชการที่จัดทำฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม+แบบรายงานฯ
14 ก.พ. 2561 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบกำหนดการประชุมวันจันทร์ที่ 19 กพ. 61
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคู่มือไทยนิยม
7 ก.พ. 2561 เอกสารการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และผู้ตรวจราชการกระทรวง  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
29 ม.ค. 2561 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด