01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 152 หน้า 
 
19 เม.ย. 2562 ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
เว็บอ้างอิงตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล
17 เม.ย. 2562 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 7696)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุม (ร่างวาระการประชุม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
5 เม.ย. 2562 แจ้งปรับเวลางานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ในวันที่ 6 เม.ย. 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 7230) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 เม.ย. 2562 การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว7242) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ
4 เม.ย. 2562 คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ข่าวใหม่  ด่วนที่สุด!!
เว็บอ้างอิงคู่มือปฏิบัติงานยางพารา
3 เม.ย. 2562 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.2 / ว 7039) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดหนังสือ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแผนปฏิบัติการ
29 มี.ค. 2562 แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" (ปท 0017.2/ว 6775)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ
28 มี.ค. 2562 แจ้งย้ายสถานที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร (องค์การมหาชน) (ที่ ปท 0017.3/ว 6662)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
28 มี.ค. 2562 แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) (ที่ ปท 0017.3/ว 6663)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
28 มี.ค. 2562 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่2/2562) (ปท 0017.2/ว6638) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย