01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 187 หน้า 
 
19 ม.ค. 2564 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2564 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 1085,1085)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
19 ม.ค. 2564 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0004 / ว 35 ลว. 19 มกราคม 2564)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
18 ม.ค. 2564 แจ้งประกาศ จำนวน 3 ฉบับ ข่าวใหม่ (ปท 0018.1 / ว 944, ว 945 ลว. 15 มค. 64)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดหนังสือ
14 ม.ค. 2564 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0018.1 / ว 559 / 560) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดหนังสือ1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดหนังสือ2
11 ม.ค. 2564 องค์การ Mayors for Peace ประเทศญี่ปุ่น ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว490)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดเอกสาร
8 ม.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นเป็นเอกสารต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 330-331)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบสอบถามความคิดเห็น
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
7 ม.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.2 / ว 23258 ลว. 29 ธันวาคม 2563)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 ม.ค. 2564 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมกราคม 2564 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมกราคม 2564
7 ม.ค. 2564 ข้อสั่งการของคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 301 ลว.7 ม.ค.64) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 ม.ค. 2564 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559) ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.4/ ว 163 ลว. 6 มค. 64)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด