01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 180 หน้า 
 
23 ก.ย. 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว16862) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ 1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ 2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ 3
21 ก.ย. 2563 การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ ว 16637 ลงวันที่ 21 กย. 63)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
21 ก.ย. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดาน กิจกรรมเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ข่าวใหม่ (ปท 0004 / ว 16632 ลว. 18 กย. 63)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบบันทึกเชิญร่วมงานรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญร่วมงานรายละเอียด
21 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ครั้งที่ 11/2563) ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 16641)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
21 ก.ย. 2563 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 16686) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
21 ก.ย. 2563 ขอสนับสนุนข้อมูลและไฟล์ภาพเพื่อจัดทำสมุดบันทึก “มหาดไทยชวนรู้ ปี 2564” ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.2/ ว 16659 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
17 ก.ย. 2563 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 16073-16074)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
15 ก.ย. 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 16174,16177,16308,16309)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือฉบับที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือฉบับที่ 2 (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือฉบับที่ 1 (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือฉบับที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)
15 ก.ย. 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 16310-16311)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
11 ก.ย. 2563 วันพระราชทานธงชาติไทย ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ ว 16094 ลงวันที่ 11 กย. 63)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด