01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 217 หน้า 
 
27 พ.ค. 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0018.1/ ว 8308 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
27 พ.ค. 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 8364-8365)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
25 พ.ค. 2565 การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 8153-8154)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดฯ
24 พ.ค. 2565 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/3688,3690)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
24 พ.ค. 2565 การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/7954,7955)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
24 พ.ค. 2565 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 8027)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (เฉพาะหน่วยงาน)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบระเบียบวาระการประชุม
24 พ.ค. 2565 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 8074)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
24 พ.ค. 2565 การยกเลิกการรายงานระบบแพลตฟอร์ม Jitasa.car ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 8111)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
19 พ.ค. 2565 มติข้อสั่งการของคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 4/2565) ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 7698)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
17 พ.ค. 2565 สรุปผลการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 และสรุปผลการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 65 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 7598) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด