01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 129 หน้า 
 
16 ม.ค. 2561 การจัดงานพิธี ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 539) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
16 ม.ค. 2561 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการการออกหน่อยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ลช.ปท.302 /2560)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
16 ม.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระปทุมธรรมราช ข่าวใหม่ (ที่ 309/2561)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 ม.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2560 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 177) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
9 ม.ค. 2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว330) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 ม.ค. 2561 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.5/ว194) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
เว็บอ้างอิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561
5 ม.ค. 2561 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2561 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 133)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2561
4 ม.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ" ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.5/ว39)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 ม.ค. 2561 สรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 22197)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
27 ธ.ค. 2560 นโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 (ปท 0017.2/ว22018) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด