01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 168 หน้า 
 
19 ก.พ. 2563 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.2/ ว 3434 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
18 ก.พ. 2563 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/3312-3313)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
14 ก.พ. 2563 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย
14 ก.พ. 2563 การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเทศไทยมีต้นแบบ "เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม" ข่าวใหม่ (ปท ๐๐๑๗.๒/๓๒๗๐) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย
13 ก.พ. 2563 การเตรียมรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2562/2563 ข่าวใหม่ (ปท 0014.4/ ว 2980)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
12 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว2932)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารที่แนบ
11 ก.พ. 2563 ขอความร่วมมือดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนเพื่อช่วยลดภาวะทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ข่าวใหม่ (ปท 0014/ว2783)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ 2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ 1
6 ก.พ. 2563 การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (อำเภอ อปท.)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบเกณฑ์การประเมิน
6 ก.พ. 2563 ขอให้แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ที่มีลักษณะคอนเสิร์ต ลานเบียร์ ที่มีการแฝงโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตรลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว2570) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ
6 ก.พ. 2563 กิจกรรม/โครงการสำคัญของจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 2472-2473)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์ม
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)