01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 240 หน้า 
 
23 มี.ค. 2566 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 1) รุ่นที่ 4/66 ข่าวใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ ปท 0018.1/ ว 5359 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
23 มี.ค. 2566 การจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 4952)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
23 มี.ค. 2566 การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 5129,5132)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
23 มี.ค. 2566 หน้งสือ "มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 5310)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบนายอำเภอทุกอำเภอ
23 มี.ค. 2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ข่าวใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ ปท 0018.1/ว 5317 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
23 มี.ค. 2566 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 5341)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
23 มี.ค. 2566 สรุปประเด็นในการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ มาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 5299) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส่วนราชการส่่วนภูมิภาค
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสรุปประเด็นในการอภิปรายทั่วไป
22 มี.ค. 2566 การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 5180) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส่วนราชการส่่วนภูมิภาค
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
22 มี.ค. 2566 ขอเชิญสมัครเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566 ข่าวใหม่ (ปท0017.2/ว5232)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบกำหนดการ
21 มี.ค. 2566 การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ข่าวใหม่ (ที่ ลต(ปท) 0003/ ว 28 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด