01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 131 หน้า 
 
15 มี.ค. 2561 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 4931)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุม (ร่างวาระการประชุม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
14 มี.ค. 2561 ขอเชิญร่วมงานพิธีของจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 6 เมษายน 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 4535)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
14 มี.ค. 2561 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 4895 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบไฟล์แบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 3
14 มี.ค. 2561 ขอเชิญประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 4934) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาะ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคำสั่งจังหวัดปทุมธานี
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสรุปตัวชี้วัดของจังหวัด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคู่มือการประเมินส่วนราชการ
9 มี.ค. 2561 เชิญชวนเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 4376)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 มี.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีเททองหล่อพระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี (องค์จำลอง) ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 4226)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 มี.ค. 2561 ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบูรี 116 ปี ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 4230)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 มี.ค. 2561 สรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 4232)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
27 ก.พ. 2561 การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (ที่ ปท 0017.2 / ว 3408 ลว. 22 กพ. 61)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
26 ก.พ. 2561 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ปท 0017.2/ว 3405)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2561