01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 171 หน้า 
 
3 เม.ย. 2563 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนเมษายน 2563 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนเมษายน 2563
2 เม.ย. 2563 การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายชื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือแจ้งส่วนราชการส่วนกลาง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือแจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มฯ
2 เม.ย. 2563 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว6693) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ 2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ 1
2 เม.ย. 2563 รายงานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 5/2563) ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 6725)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
31 มี.ค. 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในการเข้าทดสอบระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ ปท 0017.3/ว 6431)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
31 มี.ค. 2563 สรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีต่อคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ที่ ปท 0017.3/ว 6466-6467) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
31 มี.ค. 2563 การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิขุ ประจำปี พ.ศ.2563 (ที่ ปท 0017.3/ 6516-6517)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
30 มี.ค. 2563 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดปทุมธานี (ที่ ปท 0017.2/-) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบข้อกำหนดตามคววามในมาตรา 9
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคำสั่งคณะอนุกรรมการ (เพิ่มเติม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือแจ้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือแจ้งมาตรการ
26 มี.ค. 2563 แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่น ตามแนวทางของแต่ละศาสนา  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย
26 มี.ค. 2563 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2563 (ปท 0017.2/ว 6097) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2563 (แก้ไข)