01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 149 หน้า 
 
21 ก.พ. 2562 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มี่ค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิงแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 1-4 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 3922) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
18 ก.พ. 2562 การเผยแพร่สือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0018.1/ ว 3574) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
18 ก.พ. 2562 เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยขบวนรณรงค์สิทธิ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ" (No One Left Behind) ข่าวใหม่ (ที่ ศธ 04007.770/ว 126)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
18 ก.พ. 2562 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 3741)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุม (ร่างวาระการประชุม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
15 ก.พ. 2562 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว) ด่วนมาก!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบปท 0017.2/ว3637
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ2-3
13 ก.พ. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562 ข่าวใหม่ (รายงานการประชุมฯ)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
11 ก.พ. 2562 ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ข่าวใหม่ (ที่ ลช.ปท. 38/2562) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 ก.พ. 2562 การตรวจสอบข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.2/ ว 2984 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วน!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือนำส่ง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกล้อง
5 ก.พ. 2562 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.5/ว2612)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 ก.พ. 2562 สรุปข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 2700)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด