01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 159 หน้า 
 
23 ส.ค. 2562 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 16406,16407)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุมส่วนภูมิภาค (ร่างวาระการประชุม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุมส่วนกลาง (ร่างวาระการประชุม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
23 ส.ค. 2562 การจัดพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชครบรอบ 120 ปี และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0018.1/ 23,ว 16373) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญส่วนภูมิภาค
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญส่วนกลาง
20 ส.ค. 2562 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 16177 ลว. 20 ส.ค. 62) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ
14 ส.ค. 2562 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/15621,15622)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด2
8 ส.ค. 2562 การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 15352,15353)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด2
8 ส.ค. 2562 การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเวทีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 15392) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 ส.ค. 2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 15406,15407)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด2
8 ส.ค. 2562 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว15417) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ
7 ส.ค. 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0014.3)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 ส.ค. 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 14688,14689,14697,14698,14700,14702) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด3
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด4
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด5
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด6
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบกำหนดการ(ใหม่)