01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 141 หน้า 
 
18 ต.ค. 2561 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 18264) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคำสั่งมอบอำนาจ ที่ 11049/2561
18 ต.ค. 2561 สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี วาระพิเศษ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 18466)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
18 ต.ค. 2561 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 18473)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุม (ร่างวาระการประชุม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
17 ต.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 9/2561 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
16 ต.ค. 2561 การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 18305 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ใบจัดสรร)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (บัญชีโครงการ)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบขออนุมัติโครงการ)
16 ต.ค. 2561 การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวใหม่ (ปท 0017.5/ว18317)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเวียนส่วนราชการ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบจัดเก็บภาระงานผวจ.และรองผวจ.
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานฯ
12 ต.ค. 2561 คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าฯ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 18253) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคู่มือกับแนวทาง
11 ต.ค. 2561 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 17942) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 ต.ค. 2561 แนวทางปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศฯ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 17964,17965)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 ต.ค. 2561 การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี และชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 17785) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด