01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 176 หน้า 
 
3 ก.ค. 2563 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 12153-12154) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
1 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธฯ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 11964)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 มิ.ย. 2563 การประชุมสัมมนา "มาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปทุมธานี" (ที่ ปท 0017.3/ว 11320,11324) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบQr Code แบบตอบรับ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบผังที่นั่งประชุม
29 มิ.ย. 2563 การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy MAP) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) ของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ปท 0017.2/ว11710)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มตรวอบความครบถ้วนของแผนธุรกิจ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแผนดำเนินธุรกิจ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบตัวอย่างแผนดำเนินธุรกิจ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบตรวจสอบความครบถ้วน
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบตัวอย่างแบบตรวจสอบ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบฟอร์มการจัดทำแผน
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ ปท 0017.2/ว11710
26 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในจังหวัดตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563 (ที่ ปท 0017.2/ ว 11602 ลว. 26 มิย. 2563)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
26 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2563 (ปท 0017.5/ว11644)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายชื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือแจ้งส่วนราชการ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบกำหนดการฯ
24 มิ.ย. 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2563 (ปท 0017.2/ว 11476, 11477) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือแจ้ง ก.บ.จ.
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือครุฑแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบบัญชีโครงการฟื้นฟูผ่านการประเมินเบื้องต้น
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบบัญชีโครงการฟื้นฟูรอบที่ 2
22 มิ.ย. 2563 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด พร้อมกำหนดการ
18 มิ.ย. 2563 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี (ปท 0017.5/ว11089)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายชื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือแจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดสิ่งที่สงมาด้วย
15 มิ.ย. 2563 ขอเชิญบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (ที่ ปท 0017.3/10825-10826)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)