01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 135 หน้า 
 
14 มิ.ย. 2561 การจัดโครงการ "สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย" ข่าวใหม่ (ที่ ลช.ปท.200/2561)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
13 มิ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 10285)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
13 มิ.ย. 2561 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 10308)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุม (ร่างวาระการประชุม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
7 มิ.ย. 2561 การดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ข่าวใหม่ (ปท 0014/9461 ลงวันที่ 31 พค. 61)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 มิ.ย. 2561 เอกสารประกอบกรรมาธิการร่างพิจารณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าวใหม่ (ปท0017.2) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารแนบ2
5 มิ.ย. 2561 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว9737)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 มิ.ย. 2561 สรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 9650)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 มิ.ย. 2561 การดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว9649) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 มิ.ย. 2561 แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ข่าวใหม่ (ปท 0017.2 / ว 9654 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือนำส่ง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
28 พ.ค. 2561 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ (ที่ ปท 0017.3/ว 9287)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด