01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 200 หน้า 
 
22 ก.ย. 2564 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0018.1/ ว 15853 ลงวันที่ 21 กย. 2564)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
13 ก.ย. 2564 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2564 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 15345,15347,15348,15349,15350,15351)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (เฉพาะหน่วยงาน)
9 ก.ย. 2564 แจ้งกำชับให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 15190,15213) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
7 ก.ย. 2564 การเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 ข่าวใหม่ (ปท 0017.5/ว15070) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดฯ
3 ก.ย. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ข่าวใหม่ (ปท 0017.5/ว264) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือแจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค
1 ก.ย. 2564 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 14609,14610,14611,14612)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
31 ส.ค. 2564 ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบคำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ 10158/2563 ลงวนที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (ที่ ปท 0017.3/ว 241) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
23 ส.ค. 2564 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลาง สำหรับรับ-ส่งหนังสือ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ที่ ปท 0017.3/ 14056)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
23 ส.ค. 2564 แจ้งช่องทางติดต่อส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 33 หน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ที่ ปท 0017.3/ 14057)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
23 ส.ค. 2564 การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนใหกรมธนารักษ์ (ที่ ที่ กค 0318.28 / ว 14150 ) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด