ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่ง ท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ
ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซด์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อีกทั้งเนื้อหาในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซด์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่แตกต่างออกไป ในกรณีที่เงื่อนไขมีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น

ระบบคลังข้อมูลปัญหาความต้องการประชาชน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
2. ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
3. รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องปัญหาความต้องการประชาชน ระหว่างการปฏิบัติและภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการประชาชน
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวคิดในการดำเนินงาน
การทำงานของระบบปัญหาความต้องการประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ ชมรม สมาคม สถาบัน อาสาสมัครและองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือของทุกองค์กร มิใช่มีจุดประสงค์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐ รวมตลอดถึง จากการปฏิบัติงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และจากเจ้าหน้าที่-ข้าราชการ-พนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี หากต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ สามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" จังหวัดปทุมธานีได้ดังนี้
- มาร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
- ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" สำนักงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (+66) 0 2581 3886, 0 2581 6038
- ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

ข้อจำกัดความรับผิด
จังหวัดปทุมธานีจะไม่รับ ผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้
    
   

http://www.smecredit.net